Thursday, January 22, 2015

daalgavar

Даалгавар 2015 оны 2-р хагаст орох хичээл
2-р семестрт
Хичээлийн нэр
Оюутнуудад өгөх даалгавар
1
Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй
2-курс
“Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшил”, “Багш боловсролын үндэс”, “Сурган хүмүүжүүлэх ухааны түүх”,”Сурган хүмүүжүүлэх ухааны үндэс” зэрэг ном зохиолуудыг судлан сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндсэн ухагдахуунууд болох хөгжил, төлөвшил, боловсрол, сургалт, хүмүүжил зэрэг ухагдахуунуудад дүгнэлт хийн өөрийн ойлголтыг бататгах, тэмдэглэл хөтлөн дүгнүүлэх
2
Анги зохион байгуулах арга зүй
2-курс
Дадлагат гарсан цэцэрлэгийнхээ  анги бүлгийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг схемчилэн зурж тэмдэглэж ирэх. Интернетээс аль нэг улс орны цэцэрлэгийн анги, бүлгийн зохион байгуулалтын зургийн татаж авч, өөрийн дүгнэлт тайлбарыг хийж ирэх
3
Тусгай хэрэгцээт боловсрол
3-курс
Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхэд гэж хэнийг хэлэх вэ? Интернет, ном сурах бичгээс уншиж танилцан өөрийн дүгнэлтийг гаргаж дэвтэр бичиж тэмдэглэж ирэх
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд миний нүдээр” эссэ бичиж ирэх,
Жич: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаарх чиний ойлголт, үзэл хандлага, ямар түвшинд байгааг тодорхойлох зорилготой. 
4
Хүрээлэн буй орчинтой танилцуулж хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй
3-курс  
Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандартаас:
3.1 Бага насны хүүхдийн ерөнхий мэдлэг айн
Ø  Хүрээлэн буй орчны тухайн төсөөлөл дэд айг 1-6 хүртэл насыг уншиж судлан семинарын дэвтэрт бичиж ирэх
3.2 Бага насны хүүхдийн хэл яриа айн
Ø  Аман яриа
Ø  Бичгийн яриа гэсэн дэд айг 1-6 хүртэл насыг бичиж тэмдэглэж ирэх

Багш: Д. Ганцэцэг 

No comments:

Post a Comment