Sunday, May 17, 2015

өдрийн 3-р ангийнханд "Ном зүй"

“ АРГА ЗҮЙ” хичээлд ашиглагдах номын жагсаалт
Ìîíãîë íîìûí æàãñààëò
1.    Àççàÿà.Î, ßíæìàà.Ë    “Ñýòãýå áîäú¸”. IQ õºãæ¿¿ëöãýýå. ÓÁ 2011
2.    Àéçåíê.Ã.Þ      “Øèëäýã  IQ ñîðèë”. ÓÁ 2010  Õóóä 5-8
3.    Àéçåíê.Ã.Þ,    Ýâàíñ.Ä    “Øèëäýã  IQ ñîðèë”. ÓÁ 2010 Õóóä 3-14
4.    “Ажиглая, бодъё, хийе” Хүүхдийн ажлын дэвтэр 3 УБ 2002
5.    Àëòàíöýöýã.Æ, Öýíä.Ñ “Õ¿¿õäèéí öýöýðëýãò òîîëîë çààõ àðãà ç¿éí çºâëºìæ” ÓÁ 1994
6.    “Àëõàì àëõìààð õºòºëáºðèéí áà áàãøèéí ñòàíäàðò”. 2002.  Îëîí Óëñûí Àëõàì Àëõìààð Õîëáîî.
7.    Алхам алхмаар хөтөлбөр” УБ 2008
8.    Àìàðæàðãàë.Í  “Ñîíñãîë áóóðàëòûã ýðò èëð¿¿ëüå”.  ÓÁ 1999
9.    “Áàãà, äóíä áîëîâñðîëûí ñòàíäàðò” Ñýäýâò ñóðãàëò-ñåìèíàðûí èëòãýë¿¿äèéí ýìõýòãýë  ÓÁ 2003
10. “Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæëèéí ñòàíäàðòûí òºñºë”  ÁÑØÓß,ͯÁ-ûí õ¿¿õäèéí ñàí  ÓÁ 2008
11. “Бага, дунд боловсрол” БАГА БОЛОВСРОЛ MNS 5420-2:2004
12. “Бага дунд боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх зөвлөмж -1” МУИС, БСШУЯ боловсролын хөгжлийн хөтөлбөр- 2 УБ 2005
13. “Бага, дунд боловсролын стандарт” УБИС УБ 2003
14. Áàòäýëãýð.Æ, Ýðäýíý÷èìýã.Ò, Áîëîð.Î, Áàéãàëü.Ö  “Õ¿¿õäýä ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ öîãö ¿éë÷èëãýý”. ÓÁ 2005
15. Áàòäýëãýð.Æ, Òóíãàëàã.Á     “Àæèãëàÿ, áîäú¸, õèéå”. Õ¿¿õäèéí àæëûí äýâòýð 2.  ÓÁ 2003
16. Áàòäýëãýð.Æ. Áàòòóÿà.Ö.  Àëòàíñóâä.Ë  “Õ¿¿õäýä ýýëòýé áàãøèéí àðãà ç¿é”. Ñóðãàëòûí ìîäóëü.  ÓÁ 2012
17. Áàòñàéõàí.À    “Ìàòåìàòèê òîãëîîì ñýòãýëãýý”. Õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà ¹3 ÓÁ 2005
18. Áàòñàéõàí.À    “Ìàòåìàòèê òîãëîîì ñýòãýëãýý”. Õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà ¹4 ÓÁ 2005
19. Áàòñàéõàí.À     Ìàòåìàòèê òîãëîîì ñýòãýëãýý. Õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà ¹5. ÓÁ 2005
20. Áàíçðàã÷ìàà.Ä  “Áîëîâñðîëûí Ìîíòåññîðè àðãà ç¿é”. ÓÁ 2008
21. Áàòäýëãýð.Æ   “Ñýòãýëç¿éí çºâëºãºº”. Õ¿¿õäýý ñóðãóóëüä áýëòãýõ íü., ÓÁ1999
22. Áàÿðæàðãàë.Ä   “Ñóðãàëòûí òàâàí ç¿éë”. Àìüäðàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ õºäºë㺺íò òîãëîîìóóä.  /îð÷/  2006
23. Áàëäàíäóëìàà.Á,  Øàãäàð.Ä      “Ìîíãîë àðäûí óðàí ñýòãýìæèéí áîëîí àìàí áîäëîãûã äèäàêòèê äàñãàë áîëãîí õýðýãëýõ íü”. ÓÁ1999
24. “Боловсролын шинэчлэл- хамтын ажиллагаа” Олон улсын эрдэм- шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл УБ 2006
25. Бүндэн .Д, Шаравнямбуу.Ц Ред. “Бага ангид математик заах арга зүй” УБ 1983
26. Á¿íäýí.Ä, Æà÷èí.×  “Íýãä¿ãýýð àíãèä õè÷ýýë çààõ àðãà ç¿éí çºâëºìæ” ÓÁ 1988
27. Áîëîð.Î, Õàæèäìàà.Â, Îäñ¿ðýí.Ã,  Íàíñàëìàà.Ä   “ßâóóëûí áàãøèéí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà”.
28. Áýãç.Í, Âàí÷èãñ¿ðýí.Ä,  Ï¿ðýâ.Π   “Øàâü òºâòýé ñóðãàëòûí òåõíîëîãè”. ÓÁ1996
29. БСШУЯ “Бага боловсролын стандарт” ISBN- 99929-5-595-3 Содпресс ХХК 2003
30. БСШУЯ “Математикийн боловсролын стандартын зөвлөмж” УБ 2003
31. БСШУЯ “Сургуулийн өмнөх боловсролын стандартын зөвлөмж” УБ 2003
32. БСШУЯ, Азийн хөгжлийн банк “Цэцэрлэгийн БЭЛТГЭЛ бүлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн  бүлгийн сургалтын агуулга, арга зүйн зөвлөмж” УБ 2004
33. Âàí÷èãñ¿ðýí.Ä    “Øàâü òºâòýé ñóðãàëòûí îíîë, àðãà ç¿é”   ÓÁ 1996
34. Ванчигсүрэн. Д  “Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүйн орос монгол нэр томьёоны толь” УБ 1984
35. Ãàâðèíà.Ñ.Å, Êóòÿâèíà.Í.Ë,  Òîïîðêîâà.È.Ã,  Ùåðáèíèíà.Ñ.Â.   “Ìèíèé àíõíû ñóðàõ áè÷èã”. 2008
36. “Ä¿éöñýí áîëîâñðîëûí ñòàíäàðòûí çºâëºìæ”  ÁÑØÓß ÓÁ 2004
37. Äàøõ¿¿.Ä  “Öýöýðëýãèéí áýëòãýë á¿ëýã áà ñóðãóóëèéí áàãà àíãèéí ñóðàã÷äûí ñýòãýöèéí õºãæëèéí îíîøëîãîî”  ÌÓÁÈÑ. ѪÁÑ. ÓÁ 2004
38. Док. Розалин МкКеоун “Тогтвортой хөгжлийн төлөө боловсролд зориулсан багц материал” 2002
39.  “Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº”. Õè÷ýýë¿¿äèéí àãóóëãûí ¿ëãýð÷èëñýí õ¿ðýý  ÁÑØÓß  ÓÁ 2004
40. Æàäàìáà.Á, ×èìýäëõàì.Ö      “Ñóäàëãààíû àðãà ç¿é”. ÓÁ 2001
41. Æàäàìáà.Á, Äàâààæàðãàë.Ë, ̺íõáàò.Ý, ªëçèéõóòàã.Õ, Òóÿà.Á, Öýíäñ¿ðýí.Ò,  Ýðäýíýöýöýã.Ñ  “Áàãø ìýðãýæëèéí áàãö õºòºëáºðò õ¿ì¿¿æëèéí ýåðýã àðãûí ¿çýë ñàíààã òóñãàõ çºâëºìæ”  ÓÁ 2009
42. Æàäàìáà.Á, Äýëãýðìàà.Ä,  ×èìýäëõàì.Ö,  “Õ¿¿õäèéí õºãæèë”  ÓÁ 2004
43. Жорж Хунт “УНШИХ 2” орч. Д. Наран Багш нарт зориулсан арга зүйн цуврал УБ 2002
44. Жорж Хунт “УНШИХ 2” орч. Д. Наран Багш нарт зориулсан арга зүйн цуврал УБ 2003
45.  “Èäýâõòýé ñóðãàëòûí 101 àðãà”.¹1 Áîëîâñðîë õºãæëèéí ñóðãóóëü. Äàíèäà òºñëèéí àëáà.  ÓÁ 2000
46. Идэвхитэй сургалтын зуун нэгэн арга” №2 УБ 2000
47. “Идэвхитэй сургалтын зуун нэгэн арга” №4 УБ 2000
48. “Идэвхитэй сургалтын зуун нэгэн арга” №5 УБ 2000
49. È÷èíõîðëîî.Ø  “Õ¿¿õäèéí õºãæèë”   ÓÁ 2008
50. È÷èíõîðëîî.Ø   “Ñóðãàëò”  ÓÁ 2008   Õóóä 86-89, 120-129
51. È÷èíõîðëîî.Ø   “Îð÷èí ¿åèéí õè÷ýýëèéí òóõàé ºã¿¿ëýõ íü”  ÓÁ 2010
52. Ичинхорлоо. Ш “Судалгааны ажлын үндэс” УБ 2008
53. Êðåîëîê.Ê  Êðîíèê.Ä  “Ñóðàõàä õ¿íäðýëòýé õ¿¿õýä çàëóó÷óóä”   ÞÍÅÑÊÎ 1993
54. Êîñåíêî.Ç, Ðåìåçîâà.À,    “Óóðàã òàðõèíû àìüäðàëûí òóõàé ºã¿¿ëëýã¿¿ä”. ÓÁ1968
55. Клиник практикт хэрэглэх аргачлалууд” УБ 2012 он
56. Ëõàãâàñ¿ðýí.Ä,  Ãýðýëòóÿà.Ò  “Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ìàòåìàòèêèéí ýíãèéí òºñººëëèéã õºãæ¿¿ëýõ àðãà” ÓÁ 2012
57. Ëîâîð.Ã,  ªëçèéõóòàã.Ö  “Ìîíãîë àðäûí îíüñîãî, òààâàð”  ÓÁ 1990
58. “Ìàòåìàòèê 1”  ÁÑØÓß ÓÁ 2004
59. Ìèæèä-Î÷èð.Ø,  Áàò-Î÷èð.Ì,  Áàòöýíãýë.à   “Òîîëæ ñóðààðàé”.  ÓÁ 2012
60. ̺íõ-îðãèë.Ì   “IQ  2-3 íàñòàé õ¿¿õäèéí îþóí óõààíûã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ “Ñî¸ìáî ïðåññ” 2012
61. Ìîíãîë óëñûí ñòàíäàðò. Áàãà äóíä áîëîâñðîë. ÓÁ 1998
62. Математик 1” Дасгал ажлын дэвтэр
63. Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр “Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй” Улаанбаатар 2002
64. Мөнхбаатар. И, Азжаргал. М “Сэтгэвэл хялбархан” УБ 2004
65. МУБИС- СӨБС “Тестийн хураангуй” УБ 2008
66. МУБИС- БоСС, БС, СӨБС “Оюуны хөтөч” Боловсрол судлалын онол, аргазүйн эрдэм шинжилгээний бичиг УБ 2008
67. ̺íõ-îðãèë.Ì   “ IQ 3-4 íàñòàé õ¿¿õäèéí îþóí óõààíûã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ “Ñî¸ìáî ïðåññ” 2012
68. ̺íõ-îðãèë.Ì   “IQ 4-5 íàñòàé õ¿¿õäèéí îþóí óõààíûã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ “Ñî¸ìáî ïðåññ” 2012
69. ̺íõ-îðãèë.Ì  “IQ 5-6 íàñòàé õ¿¿õäèéí îþóí óõààíûã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ “Ñî¸ìáî ïðåññ” 2012
70. ̺íõ-îðãèë.Ì  “IQ 6-7 íàñòàé õ¿¿õäèéí îþóí óõààíûã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ “Ñî¸ìáî ïðåññ” 2012
71. “Ìýäýýëýë ç¿éí áîëîâñðîëûí ñòàíäàðòûí çºâëºìæ” ÁÑØÓß  ÓÁ 2004
72. Ìÿãìàð.Π  “Ñóðàõàä áýðõøýýëòýé ñóðàã÷äûã èäýâõæ¿¿ëýõýä òîãëîîìûí àðãà õýðýãëýõ íü”     ÓÁ 1997
73. Ìÿãìàð.Π  “Ñîöèàìåòðèéí ñóäàëãààíû àðãà òåõíèê”   ÓÁ 1997
74. Ìÿãìàð.Ä. “Ýìãýã ñîãîãòîé õ¿¿õýäòýé àæèëëàõ ãàðûí àâëàãà”  ÓÁ 1997
75. Íàìñðàé.À    “Òàíãðàì” / IQ õºãæ¿¿ëýõ õºãæèëòýé äîëîîí ä¿ðñ/
76. Íàðàíöýöýã.Ä. “Òîî áè÷èæ, áóäàõ, çóðàõ”. Äàäëàãà àæëûí äýâòýð.  ÓÁ 2012
77. Íîííà.Ä, Àëòàíöýöýã.Ì   “Áàãà÷óóäàà õºãæ¿¿ëüå”. II /5-7 íàñòàé õ¿¿õäèéí ýýæèéí íîì/  ÓÁ 2007
78. “Íîðæõîðëîî.Í,  Öýðýííàäìèä.Ø  “Ìèíèé íîì”-ûã àøèãëàõ çºâëºìæ  ÓÁ 2002
79. Íîðæõîðëîî.Í     “Ñóðãàõ òîãëîîì”. ÓÁ1990
80. Íîðæõîðëîî.Í     “Çóðúÿ”.  Øèíý ñàíàà, óðàí ä¿ðñëýë, ýðýë õàéãóóë  ÓÁ 2003
81. Нонна. Д Ред  “Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хүмүүжил сургалтын программ” УБ 1985
82. Нонна. Д, Алтанцэцэг.М “Багачууд аа, тоолж бодож суръя” УБ 2007
83. Норжхорлоо. Н. Ред  “Хүүхдийн цэцэрлэгийн хүмүүжил сургалтын хөтөлбөр” УБ 1991
84. Норжхорлоо. Н, Цэрэннадмид. Ш, Мөнхсаруул. И “Миний ном” Малчдын 5-6 насны хүүхдэд зориулав УБ 2002
85. Îþóí-Ýðäýíý.Á   “Ñîíèðõîëòîé øèíæëýõ óõààí. ªíãºíèé íóóöààñ”. ÓÁ “Ñî¸ìáî ïðåññ”  2010/îð÷/
86. Îíèøóê.Â.È.  “Îð÷èí ¿åèéí ñóðãóóëü äàõü õè÷ýýë”. ÓÁ1986
87. ÎÓÀÀÕ Áàãøèéí Ñòàíäàðò. Îëîí Óëñûí Àëõàì Àëõìààð Õîëáîî 2004
88. Îòãîíñ¿ðýí.Ë,  Àëòàíöýöýã.Ò,  ×îãìàà.Æ,  Øèíýöýöýã.Ý   “Áàãà áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí õºòºëáºðò òîãòâîðòîé õºãæëèéí áîëîâñðîëûã òóñãàõ àðãà ç¿é  áàãøèéí ãàðûí àâëàãà”.  ÓÁ 2010
89. Îþóíãýðýë.Ë, Íàðìàíäàõ.À, Öýðýííàäìèä.Ø  “Õ¿¿õäèéí á¿òýýë÷ ¿éë àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëýõ íü” /3-6íàñ/  ÓÁ 2001
90. Îþóíöýöýã.Ä, Áàòñ¿õ.Ñ,  Îþóíöýöýã.Æ,  Àìàðæàðãàë.Ò.  “Á¿òýýë÷ ñýòãýëãýýã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿é”    ÓÁ 2002
91. Отгонсүрэн Л, Лхагвасүрэн Ч, Энхбаяр Ж, Шинэцэцэг Э.  “Ерөнхий боловсролын сургуулийн ОЙ сэдэвт сургалтын хөтөлбөр” Улаанбаатар 2009 он
92. Оюуны хөтөч Боловсрол судлалын онол, арга зүйн эрдэм шинжилгээний бичиг №5 УБ 2010
93. Ïàãìà.Ö, Áîëîðìàà.Ç,  ×èìýäöýåí.Í, Öýðýííàäìèä.Ø   “ßâóóëûí áàãøèéí ñóðãàëòûí ìîäóëü”. ÓÁ 2005
94. Ñàéíáèëýã.Ø.  “Òîãòâîðòîé õºãæëèéí áîëîâñðîëûí ¿çýë ñàíààã õè÷ýýëèéí êèððèêþëèìä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ íü”  ÓÁ 2010
95. “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí ¿ëãýð÷èëñýí öºì õºòºëáºð”. Áîëîâñðîëûí õºãæëèéí ñóðãóóëü. 2000
96. “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí ¿ëãýð÷èëñýí öºì õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà÷èëñàí çºâëºìæ-1”. Áîëîâñðîëûí õºãæëèéí ñóðãóóëü. 2000
97. “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí ¿ëãýð÷èëñýí öºì õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà÷èëñàí çºâëºìæ-2”. Áîëîâñðîëûí õºãæëèéí ñóðãóóëü. 2000
98. “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí ñóðãàëòûí öºì õºòºëáºð”  Ãß, ÓÁÈÑ–èéí Áîëîâñðîëûí õºãæëèéí ñóðãóóëü   ÓÁ 1999  
99. Ñóðãóóëèéí ªìíºõ Áîëîâñðîëûí ñòàíäàðò  ÁÑØÓß “Ñîäïðåññ” 2003
100.      Ñîäíîìâààí÷èã.Ã,  Áàòòóÿà.Ö,  Îþóíöýöýã.Ø    “Çóðãààí íàñòàé õ¿¿õäèéí ñóðãàëòûí àãóóëãà, àðãà ç¿éí çàðèì àñóóäàë”.  ÓÁ 2008
101.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2002 ¹04/06/
102.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2002 ¹06/08/
103.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2002 ¹07/09/
104.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2002 ¹08/10/
105.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2003.02-12
106.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2003 ¹04 /14/
107.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2003 ¹03 /13/
108.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2004 ¹02/17/
109.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2004 ¹05/20/
110.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2004 ¹06/21/
111.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2005 ¹05/26/
112.      “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë”. Ýöýã ýõ÷¿¿ä, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷äýä çîðèóëñàí ñýòã¿¿ë.  2005 ¹01/22/
113.      “Ñóðãàëòûí àðãà ç¿é”. Èëòãýë, ñóðãàëòûí ìàòåðèàë.  Ìîíãîë Óëñûí Ãýãýýðëèéí ÿàì. Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí õºãæëèéí õºòºëáºð  ÓÁ 1999.
114.      Санжбэгзийн Төмөр- Очир Ред “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” УБ 2008
115.      “Сургуулийн өмнөх боловсрол” №8 Эцэг эхчүүд, сурган хүмүүжүүлэгчид зориулсан сэтгүүл УБ 2002 он
116.        “Сургуулийн өмнөх боловсрол” №1 Эцэг эхчүүд, сурган хүмүүжүүлэгчид зориулсан сэтгүүл УБ 2003 он
117.      Студеникин М. Я “Хүүхдийн эрүүл мэнд” УБ 1986
118.      Ñóðãóóëüä îðìîãö ¿çýýðýé. Õÿòàä óëñûí õ¿¿õäèéí íýâòýðõèé òîëü.
119.      Òàëûçèíà.Í.Ô.   “Ìýäëýã ýçýìøèõ ¿éë àæèëëàãààã óäèðäàõ íü”. ÓÁ1982
120.      Òîãîî÷.Á     “ªºðºº áèå äààæ, ñóðàõ ÷àäâàðàà õºãæ¿¿ëýí, ìýäëýã ýçýìøèõ àðãà”. ÓÁ 2006
121.      “ТОЙРОГ бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн сэтгүүл УБ 2003 №1 \2\
122.      “ТОЙРОГ бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн сэтгүүл УБ 2003 №2 \3\
123.      “ТОЙРОГ бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн сэтгүүл УБ 2003 №3 \4\
124.      Òºìºð-Î÷èð.Ñ. “Òîãòâîðòîé õºãæëèéí áîëîâñðîë”  ÓÁ 2009
125.      Òóÿà.Á, Õèøèã-Óíäðàõ.Ì   “Òåñò ñóäëàëûí çàðèì àñóóäàë”. ÓÁ 2005
126.      “Òåñòèéí äààëãàâðûí ýìõýòãýë”. ÓÁÈÑ.ÑÕÓòýíõèì ÓÁ 2002
127.      Ò¿ìýíæàðãàë.Ç   “Öýöýðëýãèéí ñóðàõ áè÷èã”. ÓÁ 1999
128.      Òóÿà.Ä,  Æèãìýä.Ö, Áàÿðæàðãàë.Á  “Öýöýðëýãèéí áàãøèéí ñóðãàëòûí õºòºëáºð” ÓÁ 2012
129.      “Õ¿¿õäèéí åðòºíö. Ìýäýýëýë, àðãà ç¿éí ñýòã¿¿ë ¹1 /05/ Áîëîâñðîëûí õ¿ðýýëýí
130.      “Õ¿¿õäèéí ñýòãýõ¿é 5-6íàñ IQ”  “Ýðäýì” àãåíëàã
131.      Õàø÷èìýã.Á    “Sudoku 1”. 5-7 íàñ. ÓÁ 2010
132.      “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулах бодлого” олон улсын семинарын тайлан УБ 2003
133.      “Хүүхдийг чөлөөт байдалд сургах нь” Олон улсын Алхам алхмаар хөтөлбөрийн сэтгүүл 2002-2003
134.      Хүүхдийг ивээх сан, УБИС. Цэцэрлэгийн багшийн сургууль “Хамтдаа тоглоцгооё” УБ 2002
135.      Öýöýíáèëýã.Ó,  Í.Çîëçàÿà. “2 íàñòàé õ¿¿õäèéí ç¿¿í òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ Ñî¸ìáî ïðåññ” 2010 /îð÷/
136.      Öýöýíáèëýã.Ó,  Çîëçàÿà.Í  “3 íàñòàé õ¿¿õäèéí ç¿¿í òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
137.      Öýöýíáèëýã.Ó,  Çîëçàÿà.Í  “4 íàñòàé õ¿¿õäèéí ç¿¿í òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
138.      Öýöýíáèëýã.Ó, Çîëçàÿà.Í  “5 íàñòàé õ¿¿õäèéí ç¿¿í òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
139.      Öýöýíáèëýã.Ó, Çîëçàÿà.Í   “6 íàñòàé õ¿¿õäèéí ç¿¿í òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
140.      Öýöýíáèëýã.Ó,  Çîëçàÿà.Í  “3 íàñòàé õ¿¿õäèéí áàðóóí òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
141.      Öýöýíáèëýã.Ó,  Çîëçàÿà.Í   “4 íàñòàé õ¿¿õäèéí áàðóóí òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
142.      Öýöýíáèëýã.Ó,  Çîëçàÿà.Í   “5 íàñòàé õ¿¿õäèéí áàðóóí òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
143.      Öýöýíáèëýã.Ó,  Çîëçàÿà.Í   “6 íàñòàé õ¿¿õäèéí áàðóóí òàðõèéã õºãæ¿¿ëüå”. ÓÁ 2010/îð÷/
144.      Цэрэннадмид .Ш, Хандаа. Б “Бидний дуртай ном” УБ 2003
145.      Чимгээ.Г, Жачин. Ч “Сэтгэцийн хөгжлийн саатал, сурлагын хоцрогдлоос сэргийлэх зарим арга зам” УБ 1991
146.      Ôàòèê Êàëêûí÷   “Áîëîâñðîë ãýð á¿ëýýñ ýõýëäýã”. 2002. Èçìèð õîò.
147.      Ýíõöýöýã.Ä    “Ìàòåìàòèêèéí áàãà áîëîâñðîë”. ÓÁ 2005
148.      Ýðäýìáèëýã.Ø   “Ñýòãýõ¿é õºãæ¿¿ëýõ çóãààòàé äàñãàëóóä”. ÓÁ 2012
149.      Ýðäýíý÷óëóóí.Ä  “Õ¿¿õäèéã ñóäëàõ àðãà ç¿é”  ÓÁ 2008


Орос номын жагсаалт
1.    Бондаренко Т. М “Комплексный занятия в старшей группе детского сада” Воронеж 2009
2.     Бондаренко Т. М  “Комплексный занятия в подготови- тельной группе детского сада” Воронеж 2009
3.    Васильевой М. А, Гербовой В. В, Комаровой Т. С  Под редакцией “ПРОГРАММА воспитания и обучения в детском саду” Москва 2005
4.    Венгера. Л. А под ред “Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания” Москва 1986
5.    Волчкова В. Н, Степанова Н. В  “Конспекты занятий в старшей группе детского сада математика” Воронеж 2004
6.    “Воспитание детей в средней группе детского сада” Москва 1982
7.    Данилова В. В, Рихтерман Т. Д, Михайлова З. А  “Обучение математике в детском саду” практические семинарские и лабораторные занятия Москва 1998
8.    Дошкольное воспитание 2007 №9
9.    Дошкольное воспитание 2007 №8
10. Дошкольное воспитание 2007 №11
11. Дошкольное воспитание 2007 №7
12. Дошкольное воспитание 2008 №1
13. Евдокимова Е. С, Додокина Н. В, Кудрявцева Е. А  “Детский сад и семья” Методика работы с родителями Москва 2008
14. Зак. А. З  “Развитие умственных действий у детей 6-7 лет” Москва 2004
15. Зворыгина. Е. В “Первые сюжетные игры мальшей” Москва 1988
16. “Игры, задания и упражнения математического содержания” Иркутск, 2005г
17. “Лабораторный практикум по дошкольной педагогике и методикам” Москва 1981
18. Лев Генденштейн и Елена Мадышева “Энциклопедия развивающих игр” Геометрические игры для детей 6-7 лет Москва 2004
19. Леушина. А. М. “Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста” Москва 1974
20. Ляминой Г. М под ред  “Воспитание и развитие детей раннего возраста” Москва 1981
21. “Книга для чтения для студентов- иностранцев” Москва 1979
22. Ковалева Е, Синицына. Е “Готовим ребёнка к школе” Москва 2002
23. Колесникова Е. В  “Я решаю логические задачи” Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет Москва 2004
24. Колесникова Е. В  “Готов ли ваш ребенок к школе?” тесты Москва 2004
25. Корнеева. Г. А., Мусейибова. Т. А “Методика формирования элементарных математических представлений у детей” Москва 1989
26. Матвеева.Л, Выбойщик. И, Мякушкин.Д “Практическая психология для родителей или что я могу узнать о своем ребенке” Москва 1999
27. Метлина Л. С  “Математика в детском саду” Москва 1977
28. Метлина Л. С  “Математика в детском саду” Москва 1984
29. Мурашова Е. В “Ваш непонятный ребенок” Москва 2002
30. “Мы с тобой одной формы” сенсорное развитие 2-4
31. Непомнящая. Н. И “Психологический анализ обучения детей 3-7 лет” Москва 1983
32. Новикова В. П  “Математика в детском саду” Москва 2001
33. Павлова Л. Н  “Раннее детство развитие речи и мышления” 1-3 года Москва 2004
34. Перельман Я. И  “Живая математика” Москва 1978
35. Петр Семенченко “399 задач для развитие ребёнка иллюстрированное пособие” Москва 2001
36. “Проектирование регионального компонента дошкольного образования” Иркутск- Шелехов 2004
37. Столяра. А. А “Формирование элементарных математических представлений у дошкольников” Москва 1988
38. Тарасовой Л. П  Под ред “Детский сад” книга для заведуюших Москва 1982
39. Тарунтаева Т. В  “Развитие элементарных математических представлений у дошкольников” Москва 1973
40. Теплюк. С. Н “Занятия на прогулке с малышами” для работы с детьми 2-4 лет Москва 2010
41. Равдан Э, Волкова Т  “Учебник русского языка для учащихся ПТУ МНР” Улан- Батор 1989г
42. “РАДУГА программа воспитания образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада” Москва 2004
43. Распорядок дня /Научи меня определять время/
44. Ремезова Л. А “Играем с цветом” Формирование представлений о цвете у дошкольников 3-4 лет Москва 2004
45. Рогалевич .Н. Н “100 заданий для успешной подготовки ребенка к школе” Минск Харвест 2004
46. Хацкевич Р. П  “МАТЕМАТИКА для дошкольного и младшего школьного возраста” Москва 2000
47. Фаусек Ю. И Детский сад Монтессори Москва 2007
48. Юдина Е. Г, Степанова Г. Б, Денисова Е. Н “Педагогическая диагностика в детском саду” Москва 2003
49. Чекмарёв Я. Ф  “Учимся считать без ошибок” Москва 2006
50. Щербакова “Методика обучения математике в детском саду” Москва 2000
51. Щербакова “О математике малышам” Киев 1986
52. Эрик Берн “Игры, которые играют люди- Люди, которые играют в игры” Прамеб 1992

Англи номын жагсаалт
53. Carol Seefeldt, Nita Barbour Early Childhood Education An Introduction
54. David Glover Oxford Children’s A to Z Maths
55. Department of Education and Science Aspects of Primary Education THE TEACHING AND LEARNING OF MATHEMATICSLondon 1989
56. Janet K. Sawyers and Cosby S. Rogers Helping Young Children Develop Through Play a practical guide for parents, caregivers, and teachers USA 1998
57. Judith Bell Doing your Research Project fourth edition
58.   МACMILLAN\MCGRAW- HILL Mathematics in action” 1
59. МACMILLAN\MCGRAW- HILL Mathematics in action” 2
60. Houghton Mifflin Science Discovery Works Standardized tests Grade 1
61. K1 Kindergarten maths.  Workbook  3-5 ages
62. Dinosaur Numbers.  A lift-the-flap book.

Âåá ñàéòóóä:
1.    Davalgaa.mn
2.    Huuhiin hogjil.mn
3.    Bagshiin hogjil.mn
4.    Msue.edu.gov.No comments:

Post a Comment